Hamony Polish Hotels

Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego Prestige Club

obowiązujący od 15 maja 2018r. 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Programie lojalnościowym Prestige Club (zwanym dalej Programem Prestige Club) oraz zasady jego działania.
 2. Program Prestige Club skierowany jest do wszystkich osób fizycznych.
 3. Organizatorem Programu Prestige Club jest Fundacja Harmony Hotels z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3/305, 02-349 Warszawa, tel. +48 22 408 99 29, e-mail: info@harmonyhotels.pl, zwana dalej Fundacją.

II. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W Programie Prestige Club może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która będąc Gościem jednego z Hoteli zrzeszonych w Fundacji (dalej Hotel) złożyła „Deklarację uczestnictwa w Programie lojalnościowym Prestige Club lub zapisała się on-line na stronie www.harmonyhotels.pl oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, dla celów związanych z realizacją Programu Prestige Club.
 2. Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do Programu Prestige Club jest aktywacja indywidualnego konta Uczestnika po złożeniu czytelnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa albo po zapisaniu się on-line na stronie www.harmonyhotels.pl. Uczestnik ma prawo również otrzymać kartę Prestige Club, jeśli wyrazi takie życzenie podczas skladania Deklaracji uczestnictwa w recepcji hotelu lub podczas zapisów on-line na stronie www.harmonyhotels.pl
 3. Konto i Karta Prestige Club są imienne i może się nimi posługiwać jedynie  jego właściciel, zwany od momentu przystąpienia do Programu Prestige Club – Uczestnikiem Programu Prestige Club.
 4. Uczestnik Programu Prestige Club na podstawie indywidualnego konta Prestige Club może logować się do systemu rezerwacyjnego i dokonywać rezerwacji przez stronę www.harmonyhotels.pl lub stronę własną Hotelu, po specjalnych cenach dostępnych jedynie dla Uczestników Programu.
 5. Konto i Karta Prestige Club są ważne bezterminowo.
 6. Karta „Prestige Club” nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

III. Zasady działania Programu

 1. Uczestnicy Programu Prestige Club otrzymują dedykowane, preferencyjne ceny, na realizowane w grupie Hoteli zrzeszonych w Fundacji usługi noclegowe (dot. ofert podstawowych zawierających nocleg i nocleg ze śniadaniem lub inne określone przez dany Hotel) i gastronomiczne wynikające z rachunku wystawionego przez recepcję hotelu.

2.  Warunkiem uzyskania preferencyjnych cen, dedykowanych Uczestnikom Programu Prestige Club jest:

 1. w przypadku dokonywania rezerwacji przez stronę Fundacji www.harmonyhotels.pl lub stronę własną Hotelu zalogowanie się do strefy Prestige Club przy użyciu loginu i hasła,
 2. w przypadku rezerwacji poprzez mail, telefon, bezpośrednio w hotelu powołanie się
  na uczestnictwo w Programie Prestige Club w momencie składania  rezerwacji (zamówienia). 
 1. Za każdy pobyt w grupie Hoteli zrzeszonych w Fundacji, Uczestnikowi Programu naliczane są punkty, według następującej zasady:
 1. za każde wydane na usługi noclegowe i gastronomiczne – łącznie od sumy rachunku
   wystawionego przez recepcję hotelu - pełne 100,00 PLN Uczestnik Programu Prestige Club otrzymuje 1  punkt w przypadku dokonania rezerwacji przez internetowy system rezerwacyjny dostępny na stronie www.harmonyhotels.pl i stronie własnej Hotelu, po zalogowaniu się do strefy Prestige Club, lub poprzez mail, telefon, fax, bezpośrednio w hotelu.
 2. w przypadku pakietów i ofert specjalnych punkty naliczane są - odpowiednio wg zasady określonej w p.3a - wyłącznie od usług noclegowych i gastronomicznych.
 3. w sytuacji, gdy Gość część należności za usługę opłaca punktami, Hotel nalicza punkty wyłącznie od kwoty zapłaconej innym środkiem płatniczym niż punkty.
 1. Hotel nie będzie:
  1. stosować cen preferencyjnych, dedykowanych Uczestnikom Programu Prestige Club, w przypadku gdy Uczestnik Programu Prestige Club:

- skorzystał z usług gastronomicznych w cenach innych niż publikowane w karcie menu,

- skorzystał z oferty innej niż określona w ust. 1 powyżej

- dokonał rezerwacji poprzez inny system rezerwacyjny niż dostępny na stronie    
 www.harmonyhotels.pl i stronie własnej Hotelu,

 - skorzystał z cen korporacyjnych,

- dokonał rezerwacji korzystając z usług biura podróży lub agencji turystycznej,

- powołał się na uczestnictwo w Programie Prestige Club w momencie wymeldowania z Hotelu.

 1. naliczać punktów, w przypadku gdy Uczestnik Programu Prestige Club:

- zapłacił za usługę punktami (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.  3c),

- dokonał rezerwacji poprzez inny system rezerwacyjny niż dostępny na stronie    
  www.harmonyhotels.pl i stronie własnej Hotelu,

-  skorzystał z cen korporacyjnych,                                                                                                         

- dokonał rezerwacji korzystając z usług biura podróży lub agencji turystycznej.

 1. W każdym innym, niż określone w pkt 4b powyżej, przypadku, po powołaniu się Gościa na uczestnictwo w Programie lojalnościowym Prestige Club, Hotel zobowiązany jest do naliczenia Uczestnikowi Programu Prestige Club punktów, za zrealizowane przez niego noclegi i usługi gastronomiczne. Punkty naliczane są przy wymeldowaniu Gościa lub w najkrótszym możliwym czasie po jego wyjeździe, najpóźniej do 3 dni.
 2. Gromadzenie punktów rozpoczyna po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i aktywacji indywidualnego konta Prestige Club.
 3.  Uczestnik Programu może wykorzystać zgromadzone punkty zgodnie z zasadami opisanymi
  w   części  IV Regulaminu.
 4. Sprawdzanie ilości zebranych punktów możliwe jest poprzez zalogowanie się na stronie www.harmonyhotels.pl lub w aplikacji mobilnej Fundacji w strefie Prestige Club przy użyciu loginu (numeru konta) i hasła. Sposób otrzymania pierwszego hasła jest podany na odwrocie Karty Prestige Club oraz w strefie Prestige Club na stronie www.harmonyhotels.pl.

IV. Wykorzystanie punktów

 1. Punkty zgromadzone przez Uczestnika Programu Prestige Club mogą służyć do rozliczania należności za usługi dostępne w Hotelach, z zastosowaniem przelicznika 1 punkt = 10 PLN.
  W przypadku niewystarczającej liczby punktów na  opłacenie  zakupionej usługi  konieczna będzie dopłata pozostałej kwoty (gotówką lub kartą płatniczą).
 2. Po wykorzystaniu punktów przez Uczestnika Programu Prestige Club, zgodnie z zapisem jak wyżej, ilość punktów na jego koncie zostaje automatycznie pomniejszona o wartość punktową  zrealizowanej usługi, względnie jej części, opłaconej punktami.
 3. Punkty, które nie zostały wykorzystane w okresie 3 lat od momentu ich naliczenia są anulowane.
 4. Uczestnikowi Programu Prestige Club nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wydanie ekwiwalentu, w tym pieniężnego, wobec Organizatora z tytułu niewykorzystanych punktów.

V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Programu Prestige Club będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a w szczególności z art. 5 w/w rozporządzenia na potrzeby realizacji Programu Prestige Club.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Prestige Club jest Fundacja Harmony Hotels z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3/305, 02-349 Warszawa.
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Harmony Hotels jest następujący: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu Prestige Club będą przetwarzane w celu realizacji Programu Prestige Club tj. realizacji na rzecz Uczestników programu usług hotelowych i gastronomicznych po dedykowanych, preferencyjnych cenach w grupie Hoteli zrzeszonych w Fundacji.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Fundację Harmony Hotels to zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Dane osobowe Uczestników programu przetwarzane będą przez okres działania Programu Prestige Club.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu Prestige Club w celach należytego realizowania tego Programu może zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Hotelom zrzeszonym w Fundacji (aktualna lista hoteli znajduje się na stronie www.harmonyhotels.pl);
  2. Dostawcom usług zaopatrujących Fundację Harmony Hotels w rozwiązania techniczne i  organizacyjne umożliwiające realizację Programu Prestige Club, ze szczególnym uwzględnieniem operatora systemu rezerwacyjnego, dostawców usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym;
  3. Podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe i doradcze zapewniającym należyte działanie Programu Prestige Club.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału i uczestnictwie w Programie Prestige Club.
 9. Uczestnik ma prawo do:
  1. bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania;
  2. dostępu do swoich danych osobowych;
  3. sprostowania/uzupełnienia danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych;
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  8. nie podlegania profilowaniu;

Jeżeli Uczestnik Programu Prestige Club chce skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień powinien przesłać odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora: Fundacja Harmony Hotels., ul. 02-349 Warszawa, ul. Baśniowa 3/305 lub adres mailowy: info@harmonyhotels.pl.

 1. Uczestnikowi Programu Prestige Club przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

VI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu programu

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu Prestige Club mogą być zgłaszane pisemnie i wysyłane na adres: Fundacja Harmony Hotels ul. Baśniowa 3/305, 02-349 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”, jednakże dopisek ten nie jest obligatoryjny, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie regulaminu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Prestige Club.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis
  i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailem (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora
  w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Programu lojalnościowego Prestige Club, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.harmonyhotels.pl z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie na korzyść Uczestników lub z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Przywileje nabyte przed wejściem w życie zmian podlegają zasadom określonym w Regulaminie w brzmieniu sprzed wejścia w życie zmian.
 3. Zmiany w Regulaminie lub zakończenie Programu Prestige Club oraz rezygnacja Uczestnika nie mogą naruszać praw, nabytych przez Uczestników do daty zmiany lub zakończenia Programu Prestige Club bądź rezygnacji Uczestnika.
 4. Informacja o planowanym zakończeniu Programu Prestige Club nie wstrzymuje możliwości gromadzenia Punktów do czasu zakończenia Programu Prestige Club.
 5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Prestige Club przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu Prestige Club na adres e-mail info@harmonyhotels.pl lub na adres Biura Fundacji. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z udziału w Programie Prestige Club, które nabył przed datą rezygnacji.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące działania Programu lojalnościowego Prestige Club należy kierować do Biura Fundacji na adres mailowy: info@harmonyhotels.pl.

 

 

Regulamin programu lojalnościowego Prestige Club

obowiązujący do 14 maja 2018r. 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Programie lojalnościowym Prestige Club (zwanym dalej Programem Prestige Club) oraz zasady jego działania.
 2. Program Prestige Club skierowany jest do wszystkich osób fizycznych.
 3. Organizatorem Programu Prestige Club jest Fundacja Harmony Hotels z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3 lok. 305, tel. +48 22 408 99 29, e-mail: info@harmonyhotels.pl, zwana dalej Fundacją.

II. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W Programie Prestige Club może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która będąc Gościem jednego z Hoteli zrzeszonych w Fundacji (dalej Hotel) złożyła Deklarację uczestnictwa w Programie lojalnościowym Prestige Club lub zapisała się on-line na stronie www.harmonyhotels.pl oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, dla celów związanych z realizacją Programu Prestige Club.
 2. Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do Programu Prestige Club jest aktywacja indywidualnego konta Uczestnika oraz Karta Prestige Club, wydana bezpośrednio w recepcji hotelu po złożeniu czytelnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa albo przez Biuro Fundacji, po zapisaniu się on-line na stronie www.harmonyhotels.pl
 3. Karta Prestige Club jest kartą imienną i może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty, zwanego od momentu przystąpienia do Programu Prestige Club – Uczestnikiem Programu Prestige Club.
 4. Uczestnik Programu Prestige Club na podstawie Karty Prestige Club może logować się do systemu rezerwacyjnego i dokonywać rezerwacji przez stronę www.harmonyhotels.pl lub stronę własną Hotelu, po specjalnych cenach dostępnych jedynie dla Uczestników Programu.
 5. Karta Prestige Club jest ważna bezterminowo.
 6. Karta Prestige Club nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

III. Zasady działania Programu

 1. Uczestnicy Programu Prestige Club otrzymują dedykowane, preferencyjne ceny, na realizowane w grupie Hoteli zrzeszonych w Fundacji:

a)  usługi noclegowe i gastronomiczne wynikające z rachunku wystawionego przez recepcję hotelu,
b)   usługi noclegowe i gastronomiczne zawarte w ramach  pakietów  usług hotelowych.

2. Warunkiem uzyskania preferencyjnych cen, dedykowanych Uczestnikom Programu Prestige Club jest:

a) w przypadku dokonywania rezerwacji przez stronę Fundacji www.harmonyhotels.pl lub stronę własną Hotelu zalogowanie się do strefy Prestige Club przy użyciu loginu i hasła,

b) w przypadku rezerwacji poprzez mail, telefon, bezpośrednio w hotelu powołanie się
na uczestnictwo w Programie Prestige Club w momencie składania  rezerwacji (zamówienia). 

 1. Za każdy pobyt w grupie Hoteli zrzeszonych w Fundacji, Uczestnikowi Programu naliczane są punkty, według następującej zasady:
 1. za każde wydane na usługi noclegowe i gastronomiczne – łącznie od sumy rachunku
   wystawionego przez recepcję hotelu - pełne 100,00 PLN Uczestnik Programu Prestige Club otrzymuje 1  punkt w przypadku dokonania rezerwacji przez internetowy system rezerwacyjny dostępny na stronie www.harmonyhotels.pll i stronie własnej Hotelu, po zalogowaniu się do strefy Prestige Club, lub poprzez mail, telefon, fax, bezpośrednio w hotelu.
 2. w przypadku pakietów i ofert specjalnych punkty naliczane są - odpowiednio wg zasady określonej w p.3a - wyłącznie od usług noclegowych i gastronomicznych.
 3. w sytuacji, gdy Gość część należności za usługę opłaca punktami, Hotel nalicza punkty wyłącznie od kwoty zapłaconej innym środkiem płatniczym niż punkty.

4. Hotel nie będzie:

 1. stosować cen preferencyjnych, dedykowanych Uczestnikom Programu Prestige Club, w przypadku gdy Uczestnik Programu Prestige Club:

- skorzystał z usług gastronomicznych w cenach innych niż publikowane w karcie menu,

- dokonał rezerwacji poprzez inny system rezerwacyjny niż dostępny na stronie    
   www.harmonyhotels.pl i stronie własnej Hotelu,

 - skorzystał z cen korporacyjnych,

- dokonał rezerwacji korzystając z usług biura podróży lub agencji turystycznej,

- powołał się na uczestnictwo w Programie Prestige Club w momencie wymeldowania z Hotelu.

 1. naliczać punktów, w przypadku gdy Uczestnik Programu Prestige Club:

- zapłacił za usługę punktami (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.  3c),

- dokonał rezerwacji poprzez inny system rezerwacyjny niż dostępny na stronie    
   www.harmonyhotels.pl i stronie własnej Hotelu,

-  skorzystał z cen korporacyjnych,                                                                                                      

- dokonał rezerwacji korzystając z usług biura podróży lub agencji turystycznej.

 1. W każdym innym, niż określone w pkt. 4b powyżej, przypadku, po powołaniu się Gościa na uczestnictwo w Programie lojalnościowym Prestige Club, Hotel zobowiązany jest do naliczenia Uczestnikowi Programu Prestige Club punktów, za zrealizowane przez niego noclegi i usługi gastronomiczne. Punkty naliczane są przy wymeldowaniu Gościa lub w najkrótszym możliwym czasie po jego wyjeździe, najpóźniej do 3 dni.
 2.  Gromadzenie punktów rozpoczyna po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i otrzymaniu ważnej Karty Prestige Club.
 3.  Uczestnik Programu może wykorzystać zgromadzone punkty zgodnie z zasadami opisanymi
  w   części  IV Regulaminu.
 4. Sprawdzanie ilości zebranych punktów możliwe jest poprzez zalogowanie się na stronie www.harmonyhotels.pl lub w aplikacji mobilnej Fundacji w strefie Prestige Club przy użyciu loginu (numeru karty) i hasła. Sposób otrzymania pierwszego hasła jest podany na odwrocie Karty Prestige Club oraz w strefie Prestige Club na stronie www.harmonyhotels.pl.

IV. Wykorzystanie punktów

 1. Punkty zgromadzone przez Uczestnika Programu Prestige Club mogą służyć do rozliczania należności za usługi dostępne w Hotelach, z zastosowaniem przelicznika 1 punkt = 10 PLN.
  W przypadku niewystarczającej liczby punktów na  opłacenie  zakupionej usługi  konieczna będzie dopłata pozostałej kwoty (gotówką lub kartą płatniczą).
 2. Po wykorzystaniu punktów przez Uczestnika Programu Prestige Club, zgodnie z zapisem jak wyżej, ilość punktów na jego koncie zostaje automatycznie pomniejszona o wartość punktową  zrealizowanej usługi, względnie jej części, opłaconej punktami.
 3. Punkty, które nie zostały wykorzystane w okresie 3 lat od momentu ich naliczenia są anulowane.
 4. Uczestnikowi Programu Prestige Club nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wydanie ekwiwalentu, w tym pieniężnego, wobec Organizatora z tytułu niewykorzystanych punktów.

V. Dane osobowe

 1. Dane Uczestników Programu Prestige Club będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) na potrzeby realizacji Programu Prestige Club oraz w celach marketingowych na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Uczestnika zgody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Prestige Club jest Fundacja Harmony Hotels z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3 lok. 305.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Prestige Club. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, zmiany oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych. Uczestnik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym żądanie takie musi być wyrażone w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora: Fundacja Harmony Hotels., ul.Baśniowa 3 lok. 305, 02-349 Warszawa lub adres mailowy: info@harmonyhotels.pl W takim wypadku, Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Programie Prestige Club.
 4. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie danych Uczestników Programu Prestige Club w celach realizowania Programu Prestige Club zostanie powierzone Fundacji oraz Hotelom zrzeszonym w Fundacji (aktualna lista hoteli znajduje się na stronie www.harmonyhotels.pl) zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

VI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu programu

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu Prestige Club mogą być zgłaszane pisemnie i wysyłane na adres: Fundacja Harmony Hotels ul.Baśniowa 3 lok. 305, 02-349 Warszawa, z dopiskiem Reklamacja, jednakże dopisek ten nie jest obligatoryjny, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie regulaminu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Prestige Club.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis
  i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailem (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora
  w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Programu lojalnościowego Prestige Club, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.harmonyhotels.pl z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie na korzyść Uczestników lub z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Przywileje nabyte przed wejściem w życie zmian podlegają zasadom określonym w Regulaminie w brzmieniu sprzed wejścia w życie zmian.
 3. Zmiany w Regulaminie lub zakończenie Programu Prestige Club oraz rezygnacja Uczestnika nie mogą naruszać praw, nabytych przez Uczestników do daty zmiany lub zakończenia Programu Prestige Club bądź rezygnacji Uczestnika.
 4. Informacja o planowanym zakończeniu Programu Prestige Club nie wstrzymuje możliwości gromadzenia Punktów do czasu zakończenia Programu Prestige Club.
 5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Prestige Club przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu Prestige Club na adres e-mail info@harmonyhotels.pl lub na adres Biura Fundacji. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z udziału w Programie Prestige Club, które nabył przed datą rezygnacji.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące działania Programu lojalnościowego Prestige Club należy kierować do Biura Fundacji na adres mailowy: info@harmonyhotels.pl.
 
Sprawdź jak działa Prestige Club

Dołącz do Prestige Club

Poznaj korzyści i rozpocznij oszczędzanie
Dołączasz bezpłatnie
do Prestige Club
Otrzymujesz kartę
i numer Prestige Club
Uzyskujesz dostęp
i korzystasz ze zniżek
Zbierasz punkty
na dodatkowe usługi

Błyskawiczna rejestracja w Prestige Club

Szybko i bez żadnych opłat. Dołącz do programu Presitge Club i zacznij oszczędzać.

Ostatnio oglądane hotele

Hotel Anders

"Urocze miejsce wśród natury"
Stare Jabłonki
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Vivaldi Karpacz

Hotel Vivaldi Karpacz

Karpacz
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Vivaldi Poznań

Hotel Vivaldi Poznań

Poznań
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Klimczok

Hotel Klimczok

Szczyrk
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel ZAMEK RYN

Hotel ZAMEK RYN

Ryn
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Amadeus

Hotel Amadeus

Kraków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Warszawa SPA & RESORT

Hotel Warszawa SPA & RESORT

Augustów
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Bartan Gdansk Seaside

Hotel Bartan Gdansk Seaside

Gdańsk
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Art Hotel

Art Hotel

Wrocław
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Akwawit

Hotel Akwawit

Leszno
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Amax

Hotel Amax

Mikołajki
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Natura Residence Business & SPA

Hotel Natura Residence Business & SPA

"Błogi odpoczynek w lesie"
Siewierz
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Kościuszko

Hotel Kościuszko

Kraków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Gródek

Hotel Gródek

Kraków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Grand Sal

Hotel Grand Sal

Wieliczka
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Zamek Korzkiew

Zamek Korzkiew

Korzkiew
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Dom Pugetów

Dom Pugetów

Kraków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Dwór Kaliszki

Dwór Kaliszki

Biała Piska
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Krasicki

Hotel Krasicki

Lidzbark Warmiński
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Terminal Hotel

Terminal Hotel

Wrocław
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Willa Port art & Business

Willa Port art & Business

Ostróda
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
OLANDIA

OLANDIA

Kwilcz
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Polski Pod Białym Orłem

Hotel Polski Pod Białym Orłem

Kraków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

"Wygodny hotel, dobra restauracja"
Ożarów Mazowiecki
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel SKAL

Hotel SKAL

Ustronie Morskie
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

Dobiegniew
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Termy Warmińskie

Termy Warmińskie

Lidzbark Warmiński
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Metropolis Design Hotel

Metropolis Design Hotel

Kraków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
HOTEL NOSAL

HOTEL NOSAL

Zakopane
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Traugutta3

Hotel Traugutta3

Białystok
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj zawsze najlepsze oferty!
 
Zaloguj się
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij